هوش مصنوعی و قانونگذاری (3) (طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی)

توضیحات
فایل : 15836.pdf 15836.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : آینده قانون، آینده مجلس، تأثیر فناوری بر جامعه، تأثیر فناوری بر قانون، فناوری نو، قانون آینده، قانون مصنوعی، قانون گذاری آینده، قانون گذاری و هوش مصنوعی، مجلس آینده، هوش، هوش مصنوعی، پارلمان آینده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمد خوئی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /