سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش ، شاخص و نماگرها (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 15852.pdf 15852.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، شاخص ملی، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی / خانم مریم احمدیان / آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای جعفر خیرخواهان /
گروه مشاوران علمی : آقای محمود احمدپور داریانی / آقای علی اسداللهی / آقای مرتضی ایمانی راد / آقای سیدمحمد بحرینیان / آقای لطفعلی بخشی / آقای حمید پاداش / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه / آقای بهزاد پورسید / آقای جمشید تقسیمی / آقای سید رضا حجازی / آقای محمدحسین حسین زاده بحرینی / آقای سید محمدرضا حسینی / آقای آرمان خالقی / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای سیدضیاءالدین خرمشاهی / آقای محمد خطیبی / آقای محسن رنانی / آقای رضا زعفریان / آقای بهروز زمردپوش / آقای حسن سبحانی / آقای یاسر سبحانی فرد / آقای علی شمس اردکانی / آقای رحیم فرضی پور / آقای سعید قاسمی زاده تمر / آقای نوروز کهزادی / سید جعفر مرعشی / آقای هادی مظاهری / خانم مینا مهرنوش / آقای حسین نقره کار شیرازی / آقای سالار معینی کرمانشاهی /
همکاران : آقای رضا نیازی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای محسن مقیسه /