بررسی قانون نفت نروژ از منظر نحوه واگذاری میادین نفت و گاز (گزارش اول)

توضیحات
فایل : 15858.pdf 15858.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : قانون نفت نروژ، میادین نفت، میادین گاز، واگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان گنجی آزاد / آقای امیر حسین تبیانیان / آقای اصغر عیوضی /
همکاران : خانم مهدخت متین /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /