تحلیل تورم در سال 1396

توضیحات
فایل : 15873.pdf 15873.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نقدینگی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا کاویانی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای محمدرضا عبداللهی / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /