آینده پژوهی فرانسه

توضیحات
فایل : 15880.pdf 15880.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده نگری، آینده پژوهی، اروپا، سناریو نویسی، فرانسه، مکتب فرانسوی، پیش بینی، پیش یابی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابراهیم غلامپور آهنگر /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /