تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران

توضیحات
فایل : 15899.pdf 15899.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : اصلاح نظام اداری، برنامه تحول، برنامه توسعه، تحول اداری، نظام اداری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد عبدالحسین زاده / آقای سید محمدحسین قریشی /
همکاران : آقای سیدمجتبی شهرآیینی /
ناظر علمی : آقای مهدی مرتضوی / آقای داریوش ابوحمزه /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /