نوآوری اجتماعی؛ معرفی و مفاهیم اولیه

توضیحات
فایل : 15895.pdf 15895.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : سیاستگذاری، مسائل پیچیده، ناکارآیی بازار، نوآوری، نوآوری اجتماعی

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
تهیه و تدوین : خانم انسیه شجاعی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /