وضعیت نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر سند همکاری بین ایران و آذربایجان

توضیحات
فایل : 15894.pdf 15894.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آذربایجان، استخراج، ایران، بازار نفت و گاز، بهره برداری، ترکمنستان، دریای خزر، روسیه، سند همکاری، قزاقستان، میدان آلوو، میدان البرز، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح اله مهدوی /
همکاران : خانم مهدخت متین /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /