گزارش پارلمان الکترونیکی ۲۰۱۶: ۳. سیستم های اطلاعاتی و کتابخانه های پارلمانی

توضیحات
فایل : 15912.pdf 15912.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : پارلمان الکترونیکی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه علوی / آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محمدامین فصیحی / آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : آقای رمضانعلی سبحانی فر /