منطق در نظریه و عمل قانونگذاری

توضیحات
فایل : 15911.pdf 15911.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : جهان قانون، قانونگذاری، منطق، واقعیتهای درونی و بیرونی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /