بررسی سیاست ها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران

توضیحات
فایل : 15917.pdf 15917.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : اپراتورهای تلفن همراه، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، خلاهای قانونی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /