درباره تشکیل وزارت انرژی 2. الزامات تشکیل وزارت انرژی

توضیحات
فایل : 15921.pdf 15921.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا کثیری / آقای پویان رنجبر / آقای میثم پیله فروش /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
اظهارنظر کننده : آقای ایرج مهرآزما / آقای سیدغلامحسین حسنتاش / آقای هاشم خویی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /