فناوری دفاتر کل توزیع شده فراتر از فناوری زنجیره بلوکی

توضیحات
فایل : 15920.pdf 15920.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اتریوم، ارزیابی فناوری، الگوریتم برهم ریزی، امضای دیجیتالی، بلاکچین، بیتکوین، توکن، درخت مرکل، دولت الکترونیکی، دگ، رتبه بندی وایس، رمزگزاری منحنی بیضوی، زنجیره بلوکی، سازوکار اثبات سهم، سازوکار اثبات کار، سازوکارهای حصول تفاهم، عرضه اولیه سکه، فراتر از بلاکچین، قرارداد هوشمند، معماری داده، نقد بیتکوین، نقد زنجیره بلوکی، هش، ژتون اوراق بهادار، ژتون خدماتی، ژتون سهام، کلید عمومی و خصوصی، گراف جهتدار بیدور، گراف جهتدار غیرمدور، گواه اثبات کار

نقش ها

تهیه شده : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی / آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /