ارزیابی ابعاد بحران تأمین برق تابستان و راهکارهای مقابله با آن

توضیحات
فایل : 15923.pdf 15923.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صابر آزاد / آقای سید حمیدرضا قریشی / آقای احسان امیدی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /