بررسی سیاست کشورها در زمینه اشتغال و دلالت های آن برای ایران (مورد مطالعه کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل)

توضیحات
فایل : 15928.pdf 15928.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، اقتصاد ایران، تجربه کشورها، سیاستگذاری بازار کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی نیکو نسبتی / آقای علیرضا اشرفی احمدآباد /
ناظر علمی : آقای محمدرضا عبداللهی / خانم فاطمه عزیزخانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /