سیر تحول آینده پژوهی در جهان

توضیحات
فایل : 15935.pdf 15935.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آرمان شهر، آینده تاریخ، آینده تمدن اسلامی، آینده ها، آینده پژوهی، اتوپیا، تفسیر آینده، فلسفه تاریخ، نظریه آشوب، پادآرمان شهر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمد خوئی /
ناظران : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /