پیشگیری و مبارزه با فساد 2. راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد

توضیحات
فایل : 15937.pdf 15937.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : ارزیابی، اعلام عمومی، تعارض منافع، راهبرد، سیاستگذاری، شفافیت، فساد، نظارت، پیشگیری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجید الماسی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای محمد قاسمی /
اظهارنظر کننده : دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی / مجموعه شفافیت برای ایران / سازمان مردم نهاد توسعه فراگیر سلامت اداری /
متقاضی : فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی / داود محمدی دهم، قزوین (آبیک / قزوین)