گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 5. پیمایش سازمان های ناظر بر پارلمان

توضیحات
فایل : 15952.pdf 15952.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : استانداردهای داده باز، استانداردهای پارلمانی، سازمان های نظارت پارلمانی، شفافیت پارلمان، پارلمان الکترونیکی

نقش ها

ترجمه و تدوین کنندگان : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محمدامین فصیحی / خانم فاطمه علوی / آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : رمضانعلی سبحانی فر دهم، خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد)