هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا)

توضیحات
فایل : 15953.pdf 15953.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : اتحادیه اروپا، روباتیک، منشور اخلاقی، هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /