عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو

توضیحات
فایل : 15958.pdf 15958.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : حجاب، قانون

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سینا کلهر / خانم ریحانه رحمانی پور /
همکاران : خانم آسیه ارحامی /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /