گزارش پارلمان الکترونیکی سال ۲۰۱۶: ۴. وبگاه های پارلمانی و ارتباطات پارلمانی

توضیحات
فایل : 15960.pdf 15960.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : پارلمان الکترونیکی

نقش ها

ترجمه و تدوین کنندگان : خانم فاطمه علوی / آقای محمدامین فصیحی / آقای ابوالقاسم رجبی / آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : رمضانعلی سبحانی فر دهم، خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد)