مروری بر اندیشه آینده پژوهان پیشرو

توضیحات
فایل : 15970.pdf 15970.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، برنامه ریزی، سازمان، سناریو، نظام جهانی، پیش بینی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /