آینده نگاری بخش کشاورزی 2. پویش محیطی، عرضه و تقاضا

توضیحات
فایل : 15980.pdf 15980.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آینده نگاری، عرضه و تقاضا، پویش محیطی، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسعید موسوی مدنی / آقای رضا علیزاده قره باغ /
مدیر مطالعه : آقای محسن صمدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /