ازدواج دختران در سنین پایین 1. وضعیت موجود و ابعاد مسئله

توضیحات
فایل : 15991.pdf 15991.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : ازداوج در سنین پایین، دختران، وضعیت، پیامدها

نقش ها

مجری تحقیق : آقای سینا کلهر / خانم سمیه خزایی /
همکاران : خانم ریحانه رحمانی پور / خانم نگار کریم پور /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
اظهارنظر کننده : آقای اسماعیل نوده فراهانی / خانم آسیه ارحامی /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /