هوش مصنوعی و قانونگذاری(6) تحقیقاتی در هوش مصنوعی و قانونگذاری

توضیحات
فایل : 16011.pdf 16011.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : شبکه های عصبی، قانون و هوش مصنوعی، مؤسسه رند، همایش قانون و هوش مصنوعی، هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمد خوئی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /