الگوی راهبردی حمایت از تولید 10. درس هایی از تجربه ژاپن

توضیحات
فایل : 15993.pdf 15993.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : دولت حمایت گرا، رشد اقتصادی، هدایت اعتباری، ژاپن، گروه های کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان / آقای محسن مقیسه /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / خانم ناهید پور رستمی / آقای فرهاد تقی زاده حصاری /
مشاور : آقای محمد نقی زاده / آقای محسن طلایی / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه / آقای حسین نیک نژاد تهرانی /
ویراستار تخصصی : آقای جعفر خیرخواهان /