تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 10. عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش بینی سال 1397

توضیحات
فایل : 16018.pdf 16018.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، بخش حقیقی، تحریم، خدمات، رشد اقتصادی، ساختمان، صنعت، نفت، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی / آقای سیدهادی موسوی نیک /
اشخاص حقوقی : آقای ابوالمحسن والی زاده / خانم شعله باقری پرمهر / آقای محمد قاسمی /