تقدم اصلاح بوروکراسی و حاکمیت قانون بر دمکراسی (معرفی و نقد کتاب نظم و زوال سیاسی اثر فرانسیس فوکویاما)

توضیحات
فایل : 16025.pdf 16025.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بوروکراسی، توسعه، حاکمیت قانون، زوال سیاسی، نظم سیاسی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رحمن قهرمانپور /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /