ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهاد ها برای ایران

توضیحات
فایل : 16042.pdf 16042.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ارز دیجیتالی، ارز مجازی، دفتر کل توزیع شده، زنجیره بلوکی، مالیات، مرز ارزها، پولشویی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده /