سیر تاریخی ایده قانون (1) (از یونان باستان تا دوره معاصر)

توضیحات
فایل : 16048.pdf 16048.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : ایده قانون، حاکمیت، حکمرانی، قانون

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار تخصصی : خانم پرند فیاضی /