الگوی راهبردی حمایت از تولید 12. تجربه دولت برزیل

توضیحات
فایل : 16054.pdf 16054.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : برزیل، توسعه، دولت توسعه گرا، رشد اقتصادی، گروه کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی آقا محمد زنجانی / آقای محسن مقیسه /
همکاران : آقای ایمان تهرانی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای جعفر خیرخواهان /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /