پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 1. زمستان 1396 (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16061.pdf 16061.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، شفافیت، محیط کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی /
ناظر علمی : سید احسان خاندوزی /
اظهارنظر کننده : آقای محمود احمدپور داریانی / آقای جعفر خیرخواهان / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه /
همکاران : خانم زهرا نعیمی / آقای امین قنبری / آقای شاهین جوادی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای محسن مقیسه /