بررسی سهم خودروهای با منشأ چینی از بازار خودروسازی کشور

توضیحات
فایل : 16065.pdf 16065.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : خودرو، چین

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
تهیه و تدوین : آقای سعید شجاعی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /
همکاران : آقای حسین هرورانی /