هوش مصنوعی و قانونگذاری (7) (قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا) ضرورت ها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی

توضیحات
فایل : 16063.pdf 16063.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : اتحادیه اروپا، استانداردهای اخلاقی و حقوقی، انسان محوری، روبات، عدالت، قانون، مسئولیت پذیری، هوش مصنوعی، پارلمان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /