چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران

توضیحات
فایل : 16068.pdf 16068.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بوروکراسی، تجارت فرامرزی، قانون، قانونگذاری، محیط کسب وکار، نهاد، نهادگرایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / سید احسان خاندوزی / آقای جعفر خیرخواهان /
اظهارنظر کننده : آقای حسین هرورانی /