فن حکمرانی (2) (با محوریت اندیشه فوکو)

توضیحات
فایل : 16084.pdf 16084.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : جمعیت و امنیت، حکمرانی، قدرت، مصلحت دولت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /