اثرات، فرصت ها و چالش های تحریم ایران

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اروپا، برجام، تحریم، نفت، پتروشیمی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید سید حسین زاده یزدی /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی /
ویراستار تخصصی : آقای مهدی رزم آهنگ /