هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه)

توضیحات
فایل : 16106.pdf 16106.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : اقتصاد دیجیتال، حکمرانی، روسیه، فناوری، نظامی گری، هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر کرمی /
همکاران : آقای کامران هوشیار /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار ادبی : خانم شیوا امین اسکندری /