مقایسه تطبیقی IPC با قراردادهای بخش بالادستی نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس

توضیحات
فایل : 16128.pdf 16128.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بخش بالادستی، خلیج فارس، قراردادهای نفتی، مقایسه تطبیقی، کشورهای همسایه، گاز
انگلیسی : IPC

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای هادی دیباوند /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /