گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار؛ 5. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار

توضیحات
فایل : 16130.pdf 16130.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مجوزهای کسب و کار، محیط کسب و کار، مقررات زدایی، نظارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای سیدمحمدرضا حسینی /