بررسی شاخص های عملکردی پارک های علم و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی

توضیحات
فایل : 16131.pdf 16131.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : بودجه، صادرات، عملکرد، فروش، پارک های علم و فناوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مرتضی براتی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /