اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات»

توضیحات
فایل : 16146.pdf 16146.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین