روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران 2. موردکاوی شرکت بهینه نگاران صنعت

توضیحات
فایل : 16143.pdf 16143.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت، محیط کسب وکار، معدن، کارآفرینی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سردار خالدی /
اظهارنظر کننده : آقای محمد شکوری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای محمدتقی نظریان مفید /