روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران 1. موردکاوی شرکت صدف بهاره شرق

توضیحات
فایل : 16144.pdf 16144.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت، محیط کسب وکار، کارآفرینی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سردار خالدی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای محمدتقی نظریان مفید /