تحلیل مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تحریم، واردات محصولات غذایی، کالاهای اساسی، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میرهادی رهگشای / آقای حسین هرورانی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای سعید غلامی باغی /
اظهارنظر کننده : آقای مصطفی بنی اسدی /