اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه: «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» کلیات

توضیحات
فایل : 15267-1.pdf 15267-1.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین