تحلیل تغییرات شاخص قیمت ها و تورم تابستان سال 1397

توضیحات
فایل : 16165.pdf 16165.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا کاویانی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا عبداللهی / آقای سیدعلی روحانی /