الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم

توضیحات
فایل : 16163.pdf 16163.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بودجه، تأمین مالی، سرمایه گذاری، صنعت نفت، قوانین

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امیر حسین تبیانیان / آقای میثم پیله فروش / آقای مسعود صباغی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
اظهارنظر کننده : آقای سید غلامحسین حسن تاش / آقای محمد چگینی / آقای علی فریدزاد /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /