چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

توضیحات
فایل : 16162.pdf 16162.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : راهکار، سیاست ها و قوانین، صادرات، محصولات و خدمات دانش بنیان، چالش

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدامین فصیحی دستجردی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
همکاران : آقای مرتضی براتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /