گزارش تحولات بین المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در 3 ماهه دوم سال 1397 (فصل تابستان) (21 June – 22 September 2018)

توضیحات
فایل : 16166.pdf 16166.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*

برچسب ها

فارسی : بازار، تحولات، سه ماهه دوم سال 1397، صنایع معدنی، قیمت، معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن دژکام /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /